John Coleman is a British author and former member of the Secret Intelligence Service. He has written several books and numerous articles that purport to analyze the structure of power in the world. He argues that a relatively small group of people-whom he calls “the Committee of 300” – constitute a ruling elite that pursues the goal of establishing a one-world government, the New World Order.

John Coleman

John Coleman is a British author and former member of the Secret Intelligence Service. He has written several books and numerous articles that purport to analyze the structure of power in the world. He argues that a relatively small group of people-whom he calls “the Committee of 300” – constitute a ruling elite that pursues the goal of establishing a one-world government, the New World Order.

 • Freemasonry From A To Z


  Freemasonry is often described as a “secret society,” but Freemasons themselves believe it is more correct to say that it is an esoteric society, in that certain aspects are private. The most common phrasing being that Freemasonry has, in the 21st century, become less a secret society and more of a “society with secrets.” The private aspects of modern Freemasonry are the modes of recognition amongst members and particular elements within the ritual. For instance Masons might ask newcomers they meet “are you on the square?”


   

  23,00 
 • Abortion: Genocide in America


  The most vitally important issue in U.S. history

  Within the churches and other groups opposing abortion, the issue of clinic protests has become increasingly controversial, as many who oppose abortions move to separate themselves from those who propose violence as an acceptable solution. The latest major conflict over abortion laws has been over termination of late pregnancies, termed “partial birth abortions.”

  23,00 
 • Drug War Against America


  The majority of Americans know that there is a drug epidemic, but only a small minority is aware that it was inflicted upon our society by the “rulers of darkness, the wicked men in high places, who prefer darkness rather than light because their deeds are evil.”

  Who these men are and how they run the largest and most profitable business in the world; what they have achieved and whether there are any effective countermeasures being taken, is the subject matter of this book.


   

  25,00 
 • Beyond the Conspiracy


  Unmasking the invisible world government

  It has been commented on many times during the course of history that the average person in most countries has little or no time to spare to think beyond making a living, raising a family and holding down a job to make these objectives possible. This leaves little or no time to attend to politics or matters of economics or other vital issues, such as war and peace that affect their lives and the life of the nation.


   

  25,00 
 • One World Order Socialist Dictatorship


  “The enemy in Washington is more to be feared than the enemy in Moscow.” This is a sentiment I have expressed over and over again. Communism did not destroy tariff protection erected by President George Washington.


   

  28,00 
 • Diplomacy By Deception


  An account of the treasonous conduct by the governments of Britain and the United States

  The history of how the United Nations was created is a classic case of Diplomacy by deception. The United Nations is the successor to the defunct League of Nations, the first attempt to set up a One World Government in the wake of the Paris Peace Conference which gave birth to the Treaty of Versailles.


   

  28,00 
 • The Rothschild Dynasty


  Dr. John Coleman, author of The Committee of 300, tells how Mayer Amschel, the founder of the “Red Shield” dynasty acquired his first fortune. It is a far cry from the myths and legends that still surround the man who began as a rag and bone merchant and pawnbroker, working out of a small house on Judenstrasse, Frankfurt on the Main, Germany, where he lived with his wife and family.


   

  25,00 
 • The Club of Rome


  The Think Tank of the New World Order

  In order to begin to understand world events, it is necessary for us to realize that the many tragic and explosive events of the 20th century did not just happen by themselves; but that they were planned according to a well laid out blueprint. Who were the planners and creators of significant events?


   

  23,00 
 • We Fight For Oil


  There’s no doubt that Royal Dutch Shell of the “Committee of 300” is one of the oldest and largest of all the oil companies operating in the world today. Its sales in 2005 were $306.73 billion. The late Queen Juliana of the Netherlands, Lord Victor Rothschild, Prince Nasi of Africa Sir Ernest Oppenheimer, the London Samuels and the House of Windsor are Royal Dutch Shell’s largest shareholders. On Juliana’s death, her shares passed to the House of Orange (Netherlands).


   

  25,00 
 • De olieoorlogen


  Het lijdt geen twijfel dat Royal Dutch Shell van het “Comité van 300” een van de oudste en grootste oliemaatschappijen is die vandaag de dag wereldwijd actief zijn. De omzet in 2005 bedroeg 306,73 miljard dollar. Wijlen koningin Juliana van Nederland, Lord Victor Rothschild, prins Nasi van Afrika Sir Ernest Oppenheimer, de Samuels van Londen en het Huis Windsor zijn de grootste aandeelhouders van Royal Dutch Shell. Bij Juliana’s dood gingen haar aandelen over naar het Huis van Oranje (Nederland).


   

  28,00 
 • De dictatuur van de socialistische wereldorde


  “De vijand in Washington is meer te vrezen dan de vijand in Moskou.” Het is een gevoel dat ik keer op keer heb geuit. Het communisme heeft de tariefbescherming van president George Washington niet vernietigd.


   

  28,00 
 • De drugsoorlog tegen Amerika


  De meerderheid van de Amerikanen weet dat er een drugsepidemie is, maar slechts een kleine minderheid is zich ervan bewust dat deze aan onze samenleving is toegebracht door de “heersers van de duisternis, de goddelozen op hoge plaatsen, die de duisternis verkiezen boven het licht omdat hun daden verkeerd zijn”. Dit boek gaat over wie deze mannen zijn en hoe ze het grootste en meest winstgevende bedrijf ter wereld leiden, wat ze hebben bereikt en hoe effectief hun tegenmaatregelen zijn geweest.


   

  28,00 
 • De Club van Rome


  De Nieuwe Wereldorde Denktank

  Om de wereldgebeurtenissen te beginnen begrijpen, moeten we ons realiseren dat de vele tragische en explosieve gebeurtenissen van de 20e eeuw niet vanzelf gebeurden, maar gepland waren volgens een vast patroon. Wie waren de planners en bedenkers van deze grote gebeurtenissen?


   

  25,00 
 • Voorbij de samenzwering


  Ontmaskering van de onzichtbare wereldregering

  Door de geschiedenis heen is er vaak op gewezen dat de gemiddelde man in de meeste landen weinig of geen tijd heeft om iets anders te doen dan in zijn levensonderhoud te voorzien, een gezin groot te brengen en een baan te hebben die hem in staat stelt deze doelen te bereiken. Hierdoor heeft hij weinig of geen tijd om zich bezig te houden met politiek, economische kwesties of andere vitale zaken, zoals oorlog en vrede, die zijn leven en dat van de natie beïnvloeden.


   

  25,00 
 • Diplomatie door leugens


  Een verslag van het verraad van de regeringen van Engeland en de Verenigde Staten

  Het verhaal van de oprichting van de Verenigde Naties is een klassiek geval van diplomatie door middel van leugens. De Verenigde Naties volgden de ter ziele gegane Volkenbond op, de eerste poging om één enkele wereldregering op te richten in het kielzog van de Vredesconferentie van Parijs die aanleiding gaf tot het Verdrag van Versailles.


   

  28,00 
 • De hiërarchie van de samenzweerders


  Geschiedenis van het comité van 300

  Velen van ons zijn zich er zeker van bewust dat de mensen die onze regering leiden niet de mensen zijn die de politieke en economische kwesties, in binnen- en buitenland, werkelijk controleren. Dit heeft velen van ons ertoe gebracht om de waarheid te zoeken in de alternatieve pers, die nieuwsbriefschrijvers die, net als ik, hebben onderzocht, maar niet altijd gevonden, waarom de Verenigde Staten zo ernstig ziek zijn. Het gebod “zoekt en gij zult vinden” is niet altijd het geval geweest bij deze groep. Wat we hebben gevonden is dat mensen meestal in een soort donkere mist leven, niet de moeite nemen om uit te zoeken waar het met hun land naartoe gaat, in de vaste overtuiging dat het er altijd voor hen zal zijn. Dit is hoe de grootste groep van de bevolking gemanipuleerd is om te reageren, en hun houding speelt de geheime regering precies in de kaart.


   

  28,00 
 • Het Tavistock Instituut voor Menselijke Relaties


  Het morele, spirituele, culturele, politieke en economische verval van de Verenigde Staten van Amerika vormgeven

  Het Tavistock Institute for Human Relations heeft een diepgaand effect gehad op het morele, spirituele, culturele, politieke en economische beleid van de Verenigde Staten van Amerika en Groot-Brittannië. Het stond vooraan bij de aanval op de Amerikaanse grondwet. Geen enkele groep produceerde meer propaganda om de Verenigde Staten aan te moedigen om deel te nemen aan de Eerste Wereldoorlog op een moment dat de meerderheid van het Amerikaanse volk daar tegen was.


   

  28,00 
 • De Rothschild dynastie


  Dr. John Coleman, auteur van The Committee of 300, vertelt het verhaal van hoe Mayer Amschel, de oprichter van de “Red Shield” dynastie, zijn eerste fortuin verwierf. Dit staat ver af van de mythen en legenden die nog steeds rondgaan over de man die begon als een lompenhandelaar en pandjesbaas, werkend vanuit een klein huis in de Judenstrasse in Frankfurt am Main, Duitsland, waar hij woonde met zijn vrouw en gezin.


   

  23,00 
 • Vrijmetselarij van A tot Z


  De vrijmetselarij wordt vaak beschreven als een “geheim genootschap”, maar de vrijmetselaars zelf vinden dat het correcter is om te zeggen dat het een esoterisch genootschap is, voor zover bepaalde aspecten privé zijn. De meest gangbare formulering is dat de vrijmetselarij in de eenentwintigste eeuw minder een geheim genootschap is geworden en meer een “genootschap van geheimen”. De privé-aspecten van de moderne vrijmetselarij zijn de manieren van herkenning tussen leden en bepaalde elementen van het ritueel. Vrijmetselaren kunnen bijvoorbeeld aan nieuwkomers die ze ontmoeten vragen “bent u op het plein?”.


   

  23,00 
 • As guerras do petróleo


  Não há dúvida de que a Royal Dutch Shell do “Comité dos 300” é uma das mais antigas e maiores de todas as companhias petrolíferas a operar no mundo de hoje. O seu volume de negócios em 2005 foi de 306,73 mil milhões de dólares. A falecida Rainha Juliana dos Países Baixos, Lord Victor Rothschild, o Príncipe Nasi de África Sir Ernest Oppenheimer, os Samuels de Londres e a Casa de Windsor são os maiores accionistas da Royal Dutch Shell. Com a morte de Juliana, as suas acções passaram para a Casa de Orange (Holanda).


   

  28,00 
 • A Ditadura da Ordem Mundial Socialista


  “O inimigo em Washington é mais a temer do que o inimigo em Moscovo”. Este é um sentimento que tenho expressado repetidamente.


   

  28,00 
 • A guerra das drogas contra a América


  A maioria dos americanos sabe que existe uma epidemia de droga, mas apenas uma pequena minoria está ciente de que esta foi infligida à nossa sociedade pelos “governantes das trevas, os ímpios em lugares altos, que preferem a escuridão à luz porque as suas acções são más”. Este livro é sobre quem são estes homens e como dirigem o maior e mais rentável negócio do mundo, o que conseguiram e quão eficazes têm sido as suas contramedidas.


   

  25,00 
 • O Clube de Roma


  O grupo de reflexão da Nova Ordem Mundial

  A fim de começarmos a compreender os acontecimentos mundiais, é necessário compreendermos que os muitos acontecimentos trágicos e explosivos do século XX não aconteceram por si só, mas foram planeados de acordo com um padrão bem estabelecido. Quem foram os planificadores e criadores destes grandes eventos?


   

  25,00 
 • Para além da Conspiração


  Desmascarar o Governo Mundial Invisível

  Ao longo da história, tem sido frequentemente salientado que o homem médio na maioria dos países tem pouco ou nenhum tempo para se dedicar a outra coisa que não seja ganhar a vida, criar uma família e ter um emprego que lhe permita alcançar estes objectivos. Isto deixa-o com pouco ou nenhum tempo para a política, questões económicas ou outros assuntos vitais, como a guerra e a paz, que afectam a sua vida e a da nação.


   

  25,00 
 • Diplomacia por engano


  Um relato da conduta de traição dos governos da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos

  A história da criação das Nações Unidas é um caso clássico de diplomacia por engano. As Nações Unidas sucederam à defunta Liga das Nações, a primeira tentativa de estabelecer um único governo mundial na sequência da Conferência de Paz de Paris que deu origem ao Tratado de Versalhes.


   

  28,00 
 • A hierarquia dos conspiradores: História do Comité de 300


  Certamente muitos de nós estamos conscientes de que as pessoas que dirigem o nosso governo não são as que realmente controlam as questões políticas e económicas, nacionais e estrangeiras. Isto levou muitos de nós a procurar a verdade na imprensa alternativa, aqueles redactores de boletins que, como eu, investigaram, mas nem sempre encontraram, as razões pelas quais os EUA estão tão gravemente doentes. A injunção “procurem e encontrarão” nem sempre tem sido o caso deste grupo. O que descobrimos é que as pessoas se movem sobretudo numa espécie de nevoeiro negro, não se importando ou incomodando em saber para onde vai o seu país, firmemente convencidas de que este estará sempre lá para elas. Esta é a forma como o maior grupo de pessoas tem sido manipulado para reagir, e a sua atitude joga directamente nas mãos do governo secreto.


   

  28,00 
 • Instituto Tavistock de Relações Humanas


  Moldando o declínio moral, espiritual, cultural, político e económico dos Estados Unidos da América

  O Instituto Tavistock para as Relações Humanas teve um efeito profundo nas políticas moral, espiritual, cultural, política e económica dos Estados Unidos da América e da Grã-Bretanha. Tem estado na vanguarda do ataque à Constituição americana. Nenhum grupo produziu mais propaganda para levar os Estados Unidos à Primeira Guerra Mundial, numa altura em que a maioria do povo americano se lhe opunha.


   

  28,00 
 • A dinastia Rothschild


  O Dr. John Coleman, autor de História do Comité de 300, conta a história de como Mayer Amschel, o fundador da dinastia “Red Shield”, adquiriu a sua primeira fortuna. Isto está longe dos mitos e lendas que ainda rodeiam o homem que começou como comerciante de trapos e penhorista, trabalhando numa pequena casa na Judenstrasse em Frankfurt am Main, Alemanha, onde viveu com a sua mulher e família.


   

  25,00 
 • Maçonaria de A a Z


  A Maçonaria é frequentemente descrita como uma “sociedade secreta”, mas os próprios Maçons acreditam que é mais correcto dizer que é uma sociedade esotérica, uma vez que alguns aspectos são privados. A formulação mais comum é que a Maçonaria no século XXI se tornou menos uma sociedade secreta e mais uma “sociedade secreta”. Os aspectos privados da Maçonaria moderna são os modos de reconhecimento entre os membros e elementos particulares do ritual. Por exemplo, os maçons podem perguntar aos recém-chegados que encontram “estás na praça?


   

  23,00 
 • 石油战争


  毫无疑问,”300人委员会 “中的荷兰皇家壳牌公司是当今世界上所有石油公司中最古老和最大的公司之一。其2005年的营业额为3067.3亿美元。已故荷兰朱莉安娜女王、维克多-罗斯柴尔德勋爵、非洲纳西王子欧内斯特-奥本海默爵士、伦敦塞缪尔家族和温莎家族是荷兰皇家壳牌公司的最大股东。朱莉安娜去世后,她的股份传给了奥兰治家族(荷兰)。


   

  28,00 
 • 社会主义世界秩序的独裁统治


  “华盛顿的敌人比莫斯科的敌人更让人害怕”。这是我一次又一次表达的情感。


   

  28,00 
 • 针对美国的毒品战争


  大多数美国人都知道有毒品流行,但只有少数人知道它是由 “黑暗的统治者,高位的恶人,因为他们的行为是邪恶的,所以宁可选择黑暗,也不选择光明 “施加到我们的社会中。这本书讲述了这些人是谁,以及他们如何经营世界上最大和最有利可图的企业,他们取得了什么成就,他们的对策有多有效。


   

  25,00 
 • 罗马俱乐部


  世界新秩序的智囊团

  为了开始理解世界事件,我们有必要认识到,20世纪的许多悲剧性和爆炸性事件并不是自己发生的,而是按照一个既定的模式计划的。谁是这些重大事件的策划者和创造者?


   

  25,00 
 • 超越阴谋


  揭开看不见的世界政府的面纱

  纵观历史,人们经常指出,大多数国家的普通人除了谋生、养家和从事一份能实现这些目标的工作外,几乎没有时间用于其他事情。这使他很少或没有时间处理政治、经济问题或其他影响他和国家生活的重要事务,如战争与和平。


   

  25,00 
 • 撒谎的外交  英国和美国政府的背叛行为记述

  联合国的创建故事是一个典型的欺骗性外交案例。联合国接替了已经解散的国际联盟,这是巴黎和会后建立单一世界政府的首次尝试,该会议产生了《凡尔赛条约》。


   

  28,00 
 • 阴谋家的等级制度 – 300人委员会的历史


  当然,我们很多人都知道,管理我们政府的人并不是真正控制国内和国外政治和经济问题的人。这导致我们中的许多人在另类媒体中寻求真相,那些像我一样调查但并不总是发现美国病得如此严重的原因的通讯作者。”寻找就会找到 “的禁令在这个群体中并不总是如此。我们发现,人们大多在一种黑暗的迷雾中前行,不关心也不屑于知道他们的国家将走向何方,坚定地相信国家将永远在他们身边。这是最大的一群人被操纵的反应方式,他们的态度正中秘密政府的下怀。


   

  28,00 
 • 罗思柴尔德王朝


  300人委员会》的作者约翰-科尔曼博士讲述了 “红盾 “王朝的创始人迈尔-阿姆谢尔如何获得第一笔财富的故事。这与仍然围绕着这个人的神话和传说相去甚远,他起初是一个布匹商人和典当商,在德国美因河畔法兰克福犹太街的一个小房子里工作,他与妻子和家人住在那里。


   

  23,00 
 • 塔维斯托克人际关系研究所


  塑造美利坚合众国的道德、精神、文化、政治和经济的衰落

  塔维斯托克人际关系研究所对美国和英国的道德、精神、文化、政治和经济政策产生了深远的影响。它一直处于攻击美国宪法的最前沿。在大多数美国人民反对一战的时候,没有哪个团体为使美国加入一战进行了更多的宣传。


   

  28,00 
 • 关于共济会的一切


  共济会经常被描述为 “秘密社会”,但共济会自己认为,说它是一个神秘的社会更为正确,因为有些方面是私人的。最常见的提法是,21世纪的共济会已经不再是一个秘密社团,而是一个’秘密社会’。现代共济会的私人方面是成员之间的承认方式和仪式的特定要素。例如,共济会员可能会问他们遇到的新来者 “你在广场上吗?


   

  23,00 
 • 石油戦争


  300人委員会」のロイヤル・ダッチ・シェルが、現在世界で操業している石油会社の中で最も古く、最も大きな会社の一つであることは間違いないだろう。2005年の売上高は3,067億3,000万ドルでした。オランダの故ユリアナ女王、ヴィクター・ロスチャイルド卿、アフリカのナシ王子 アーネスト・オッペンハイマー卿、ロンドンのサミュエル家、ウィンザー家がロイヤル ダッチ シェルの大株主である。ジュリアナの死後、その株はオレンジ家(オランダ)に渡った。


   

  25,00 
 • 社会主義世界秩序の独裁者


  “ワシントンの敵はモスクワの敵より怖い” これは、私が何度も何度も申し上げていることです。


   

  28,00 
 • アメリカとの麻薬戦争


  アメリカ人の大半は、麻薬が蔓延していることを知っているが、「暗闇の支配者たち、高い所にいる邪悪な者たち、彼らの行為は邪悪であるため光よりも暗闇を好む者たち」によってこの社会にもたらされたことを認識している人はごく少数にすぎない。本書は、彼らがどのような人物で、どのように世界最大かつ最も収益性の高いビジネスを運営しているのか、彼らが何を成し遂げ、その対策はどれほど有効なのかについて書かれています。


   

  25,00 
 • ローマクラブ


  新世界秩序のシンクタンク

  世界の出来事を理解するためには、20世紀に起こった数々の悲劇的で爆発的な出来事が、決して単独で起こったのではなく、確立されたパターンに従って計画されていたことを認識することが必要である。これらの大事件の企画者、制作者は誰なのか。


   

  23,00 
 • 陰謀の彼方へ


  見えない世界政府の正体を暴く

  歴史上、多くの国の平均的な男性は、生計を立て、家族を養い、それらを実現するための仕事をすること以外に、ほとんど、あるいは全く時間を割くことができないことがよく指摘されてきた。そのため、政治や経済問題、戦争や平和など、自分や国民の生活に関わる重要な事柄には、ほとんど時間を割くことができない。


   

  25,00 
 • 嘘による外交


  英米両政府の裏切りに関する記述

  国連創設の物語は、欺瞞による外交の典型的なケースである。国際連合は、ヴェルサイユ条約を生んだパリ講和会議の後、消滅した国際連盟を引き継ぎ、単一の世界政府を樹立しようとした最初の試みであった。


   

  28,00 
 • 陰謀者たちの階層 – 300人委員会の歴史


  確かに、私たちの多くは、政府を動かす人々が、国内外の政治・経済問題を本当にコントロールしているわけではないことを認識しています。そのため、私たちの多くは、オルタナティブ・プレスや、私と同じように、米国がこれほど深刻な病気になっている理由を調査し、しかし必ずしも発見できないでいるニュースレター執筆者たちに真実を求めるようになったのです。このグループは、「求めよ、さらば与えられん」という戒めを常に守ってきたわけではない。私たちが発見したのは、人々は一種の暗い霧の中を移動し、自分の国がどこへ行こうとしているのかを気にすることもなく、常に自分たちのために存在すると固く信じていることです。これは、最大多数の人々が操られた反応であり、その態度はまさに秘密政府の手中にあるのだ。


   

  28,00 
 • ロスチャイルド家


  300人委員会の歴史』の著者であるジョン・コールマン博士は、「赤い盾」王朝の創始者であるメイヤー・アムシェルが最初の財産をどのように手に入れたかを語っています。フランクフルト・アム・マインのユーデン通りにある小さな家で、ボロ屋兼質屋として、妻や家族と一緒に暮らしながら、この男にまつわる神話や伝説は、今もなお語り継がれているのだ。


   

  25,00 
 • タヴィストック人間関係研究所


  アメリカ合衆国の道徳、精神、文化、政治、経済の衰退を形成する

  タヴィストック人間関係研究所は、アメリカやイギリスの道徳、精神、文化、政治、経済政策に大きな影響を与えています。アメリカ憲法を攻撃する最前線にいるのだ。アメリカ国民の大多数が第一次世界大戦に反対していた時期に、アメリカを第一次世界大戦に参戦させるために、これほどプロパガンダを展開したグループはなかった。


   

  25,00 
 • フリーメイソンのすべて


  フリーメイソンはしばしば「秘密結社」と表現されるが、フリーメイソン自身は、ある側面が非公開であることから、「秘教的な結社」と言う方が正しいと考えている。最も一般的な定式は、21世紀のフリーメイソンは秘密結社ではなく、「秘密結社」になってしまったというものだ。現代のフリーメイソンの私的な側面は、会員間の認識様式と儀式の特定の要素である。例えば、メイソンでは初対面の人に「あなたは広場ですか」と聞くことがあります。


   

  23,00 
 • Тавистокский институт человеческих отношений


  Формирование морального, духовного, культурного, политического и экономического упадка Соединенных Штатов Америки

  Тавистокский институт человеческих отношений оказал глубокое влияние на моральную, духовную, культурную, политическую и экономическую политику Соединенных Штатов Америки и Великобритании. Она находится в авангарде атаки на американскую Конституцию. Ни одна группа не производила больше пропаганды, чтобы втянуть Соединенные Штаты в Первую мировую войну в то время, когда большинство американского народа выступало против нее.


   

  25,00 
 • Нефтяные войны


  Нет сомнений в том, что компания Royal Dutch Shell, входящая в состав Комитета 300, является одной из старейших и крупнейших из всех действующих сегодня в мире нефтяных компаний. Его оборот в 2005 году составил 306,73 миллиарда долларов. Покойная королева Нидерландов Юлиана, лорд Виктор Ротшильд, принц Африки Наси сэр Эрнест Оппенгеймер, лондонские Сэмюэли и Дом Виндзоров являются крупнейшими акционерами Royal Dutch Shell. После смерти Юлианы ее акции перешли к Дому Оранж (Нидерланды).


   

  28,00 
 • Диктатура социалистического мирового порядка


  Врага в Вашингтоне следует опасаться больше, чем врага в Москве. Это чувство, которое я выражал снова и снова.


   

  28,00 
 • Война наркотиков против


  Большинство американцев знают, что существует эпидемия наркотиков, но лишь незначительное меньшинство знает, что она была навязана нашему обществу правителями тьмы, нечестивцами в высших эшелонах власти, которые предпочитают тьму свету, потому что их действия злы. . Эта книга о том, кем были эти люди и как они управляли крупнейшей и самой прибыльной компанией в мире, чего они добились и насколько эффективными были контрмеры.


   

  25,00 
 • За пределами заговора


  разоблачение невидимого мирового правительства

  На протяжении всей истории часто указывалось, что в большинстве стран у среднего человека практически нет времени ни на что, кроме как зарабатывать на жизнь, содержать семью и заниматься работой, которая позволяет ему достигать этих целей. Из-за этого у него практически не остается времени для решения политических, экономических вопросов или других жизненно важных вопросов, таких как война и мир, которые влияют на его жизнь и жизнь нации.


   

  25,00 
 • Римский клуб: мозговой


  мозговой центр Нового мирового порядка

  Для того чтобы начать понимать мировые события, нам необходимо осознать, что многие трагические и взрывоопасные события ХХ века произошли не сами по себе, а были спланированы по устоявшейся схеме. Кто был планировщиками и создателями этих крупных событий?


   

  25,00 
 • Дипломатия путем лжи


  Рассказ о предательском поведении правительств Великобритании и США

  История создания Организации Объединенных Наций – классический пример дипломатии посредством лжи. Организация Объединенных Наций пришла на смену несуществующей Лиге Наций, что стало первой попыткой создать единое мировое правительство после Парижской мирной конференции, положившей начало Версальскому договору.


   

  28,00 
 • Иерархия заговорщиков – История Комитета 300


  Конечно, многие из нас знают, что люди, которые управляют нашим правительством, не являются теми, кто действительно контролирует политические и экономические вопросы, внутренние и внешние. Это заставило многих из нас искать правду в альтернативной прессе, у тех авторов информационных бюллетеней, которые, как и я, исследовали, но не всегда находили, причины, по которым США так серьезно больны. Предписание “ищите и найдете” не всегда относилось к этой группе. Мы обнаружили, что люди в основном движутся в каком-то темном тумане, не заботясь и не интересуясь, куда движется их страна, будучи твердо уверенными, что она всегда будет рядом с ними. Именно таким образом манипулируют реакцией самой большой группы людей, и их отношение играет прямо на руку тайному правительству.


   

  28,00 
 • Династия Ротшильдов


  Доктор Джон Коулман, автор книги “Комитет 300“, рассказывает историю о том, как Майер Амшель, основатель династии “Красного щита”, приобрел свое первое состояние. Это далеко от мифов и легенд, которые до сих пор окружают человека, начинавшего как торговец тряпьем и ломбардщик, работавший в небольшом доме на Юденштрассе во Франкфурте-на-Майне, Германия, где он жил со своей женой и семьей.


   

  23,00 
 • Масонство от А до Я


  Масонство часто описывают как “тайное общество”, но сами масоны считают, что правильнее говорить, что это эзотерическое общество, поскольку некоторые аспекты являются закрытыми. Наиболее распространенная формулировка заключается в том, что масонство в 21 веке стало меньше тайным обществом и больше “тайным обществом”. Частные аспекты современного масонства – это способы признания между членами и определенные элементы ритуала. Например, масоны могут спросить новичков “Вы в квадрате?


   

  23,00 
 • Le guerre per il petrolio


  Non c’è dubbio che la Royal Dutch Shell del “Comitato dei 300” sia una delle più antiche e più grandi compagnie petrolifere che operano oggi nel mondo. Il suo fatturato nel 2005 è stato di 306,73 miliardi di dollari. La defunta Regina Giuliana dei Paesi Bassi, Lord Victor Rothschild, il Principe Nasi d’Africa Sir Ernest Oppenheimer, i Samuels di Londra e la Casa di Windsor sono i maggiori azionisti di Royal Dutch Shell. Alla morte di Giuliana, le sue quote passarono alla Casa d’Orange (Paesi Bassi).


   

  28,00 
 • La dittatura dell’ordine mondiale socialista


  “Il nemico di Washington è più da temere di quello di Mosca”. È un’opinione che ho espresso più volte.


   

  28,00 
 • La guerra della droga contro l’America


  La maggior parte degli americani sa che esiste un’epidemia di droga, ma solo una piccola minoranza è consapevole che è stata inflitta alla nostra società dai “dominatori delle tenebre, i malvagi nelle alte sfere, che preferiscono le tenebre alla luce perché le loro opere sono malvagie”. Questo libro racconta chi sono questi uomini e come gestiscono l’azienda più grande e redditizia del mondo, cosa hanno ottenuto e quanto sono state efficaci le loro contromisure.


   

  25,00 
 • Il Club di Roma


  Il think tank del Nuovo Ordine Mondiale

  Per iniziare a comprendere gli eventi mondiali, dobbiamo renderci conto che i molti eventi tragici ed esplosivi del XX secolo non sono accaduti da soli, ma sono stati pianificati secondo uno schema ben definito. Chi sono stati i pianificatori e i creatori di questi grandi eventi?


  23,00 
 • Oltre la cospirazione


  Smascherare il governo mondiale invisibile

  Nel corso della storia, è stato spesso sottolineato che l’uomo medio, nella maggior parte dei Paesi, ha poco o nessun tempo da dedicare a qualcosa che non sia guadagnarsi da vivere, allevare la propria famiglia e avere un lavoro che gli permetta di raggiungere questi obiettivi. Questo gli lascia poco o niente tempo per occuparsi di politica, questioni economiche o altre questioni vitali come la guerra e la pace che riguardano la sua vita e quella della nazione.


   

  25,00 
 • Las guerras del petróleo


  No cabe duda de que Royal Dutch Shell, del “Comité de los 300”, es una de las empresas petroleras más antiguas y más grandes de las que operan actualmente en el mundo. Su facturación en 2005 fue de 306.730 millones de dólares. La difunta Reina Juliana de los Países Bajos, Lord Victor Rothschild, el Príncipe Nasi de África, Sir Ernest Oppenheimer, los Samuels de Londres y la Casa de Windsor son los mayores accionistas de Royal Dutch Shell. A la muerte de Juliana, sus acciones pasaron a la Casa de Orange (Países Bajos).


   

  25,00 
 • Die Ölkriege


  Geschichte der US-Ölkriege

  Es besteht kein Zweifel daran, dass das Unternehmen Royal Dutch Shell des “Komitees der 300” eine der ältesten und größten aller Ölgesellschaften ist, die heute weltweit tätig sind. Ihr Umsatz im Jahr 2005 betrug 306,73 Milliarden US-Dollar. Die verstorbene Königin Juliana der Niederlande, Lord Victor Rothschild, Prinz Nasi von Afrika Sir Ernest Oppenheimer, die Samuels von London und das Haus Windsor sind die größten Aktionäre von Royal Dutch Shell. Nach Julianas Tod gingen ihre Aktien an das Haus Oranien (Niederlande) über.


   

  28,00 
 • Die Diktatur der sozialistischen Weltordnung


  “Der Feind in Washington ist mehr zu fürchten als der Feind in Moskau.” Diese Ansicht habe ich immer und immer wieder zum Ausdruck gebracht.


   

  28,00 
 • Der Drogenkrieg gegen Amerika


  Die Mehrheit der Amerikaner weiß, dass es eine Drogenepidemie gibt, aber nur eine kleine Minderheit ist sich bewusst, dass sie unserer Gesellschaft von den “Führern der Finsternis, den Bösen an höchster Stelle, die die Finsternis dem Licht vorziehen, weil ihre Handlungen falsch sind” zugefügt wurde. In diesem Buch geht es darum, wer diese Männer sind und wie sie das größte und profitabelste Unternehmen der Welt leiten, was sie erreicht haben und wie wirksam die Gegenmaßnahmen waren.


   

  27,00 
 • Jenseits der Verschwörung


  Die unsichtbare Weltregierung entlarven

  Im Laufe der Geschichte wurde oft darauf hingewiesen, dass der durchschnittliche Mann in den meisten Ländern wenig oder keine Zeit für andere Dinge hat, als seinen Lebensunterhalt zu verdienen, seine Familie großzuziehen und eine Arbeit zu haben, die es ihm ermöglicht, diese Ziele zu erreichen. Dadurch bleibt ihm wenig oder gar keine Zeit, sich mit Politik, Wirtschaftsfragen oder anderen lebenswichtigen Themen wie Krieg und Frieden zu beschäftigen, die sein Leben und das der Nation beeinflussen.


   

  27,00 
 • La guerra de las drogas contra América


  La mayoría de los estadounidenses saben que hay una epidemia de drogas, pero sólo una pequeña minoría es consciente de que ha sido infligida a nuestra sociedad por los “gobernantes de las tinieblas, los malvados en las alturas, que prefieren las tinieblas a la luz porque sus acciones son malas.” Este libro trata sobre quiénes son estos hombres y cómo dirigen el negocio más grande y rentable del mundo, lo que han conseguido y lo eficaces que han sido sus contramedidas.


   

  28,00 
 • El Club de Roma


  El think tank del Nuevo Orden Mundial

  Para empezar a entender los acontecimientos mundiales, es necesario que nos demos cuenta de que los numerosos acontecimientos trágicos y explosivos del siglo XX no se produjeron por sí solos, sino que fueron planificados según un patrón bien establecido. ¿Quiénes fueron los planificadores y creadores de estos grandes acontecimientos?


   

  23,00 
 • Más allá de la conspiración


  Desenmascarando al Gobierno Mundial Invisible

  A lo largo de la historia, se ha señalado a menudo que el hombre medio de la mayoría de los países tiene poco o ningún tiempo para dedicarse a otra cosa que no sea ganarse la vida, formar una familia y tener un trabajo que le permita alcanzar estos objetivos. Esto le deja poco o ningún tiempo para la política, las cuestiones económicas u otros asuntos vitales, como la guerra y la paz, que afectan a su vida y a la de la nación.


   

  25,00 
 • La dictadura del orden mundial socialista


  “Hay que temer más al enemigo de Washington que al de Moscú”. Este es un sentimiento que he expresado una y otra vez.


   

  27,00 
 • Les guerres du pétrole


  Il ne fait aucun doute que la société Royal Dutch Shell du “Comité des 300” est l’une des plus anciennes et des plus importantes de toutes les compagnies pétrolières opérant dans le monde aujourd’hui. Son chiffre d’affaires en 2005 était de 306,73 milliards de dollars. La défunte reine Juliana des Pays-Bas, Lord Victor Rothschild, le prince Nasi d’Afrique Sir Ernest Oppenheimer, les Samuels de Londres et la Maison de Windsor sont les plus grands actionnaires de Royal Dutch Shell. À la mort de Juliana, ses actions ont été transmises à la Maison d’Orange (Pays-Bas).


   

  25,00 
 • La dictature de l’Ordre Mondial socialiste


  “L’ennemi à Washington est plus à craindre que l’ennemi à Moscou.” C’est un sentiment que j’ai exprimé maintes et maintes fois.


   

  28,00 
 • La guerre de la drogue contre l’Amérique


  La majorité des Américains savent qu’il existe une épidémie de drogue, mais seule une petite minorité est consciente qu’elle a été infligée à notre société par les “chefs des ténèbres, les méchants en haut lieu, qui préfèrent les ténèbres à la lumière parce que leurs actions sont mauvaises”. Ce livre traite de l’identité de ces hommes et de la manière dont ils dirigent l’entreprise la plus importante et la plus rentable du monde, de ce qu’ils ont accompli et de l’efficacité des contre-mesures prises.


   

  25,00 
 • Le Club de Rome


  Le think tank du Nouvel Ordre Mondial

  Afin de commencer à comprendre les événements mondiaux, il est nécessaire que nous réalisions que les nombreux faits tragiques et explosifs du 20ème siècle ne sont pas survenus par eux-mêmes, mais qu’ils ont été planifiés selon un schéma bien établi. Qui étaient les planificateurs et les créateurs de ces événements majeurs ?


   

  23,00 
 • Au-delà de la conspiration


  Démasquer le gouvernement mondial invisible

  Au cours de l’histoire, on a souvent fait remarquer que, dans la plupart des pays, l’homme moyen n’a que peu ou pas de temps à consacrer à autre chose qu’à gagner sa vie, élever sa famille et occuper un emploi qui lui permette d’atteindre ces objectifs. Cela lui laisse peu ou pas de temps pour s’occuper de la politique, des questions économiques ou d’autres questions vitales, telles que la guerre et la paix, qui affectent sa vie et celle de la nation.


   

  25,00 
 • La diplomazia dell’inganno


  Un resoconto del tradimento dei governi di Inghilterra e Stati Uniti

  La storia della creazione delle Nazioni Unite è un classico caso di diplomazia dell’inganno. Le Nazioni Unite succedettero alla defunta Società delle Nazioni, il primo tentativo di istituire un unico governo mondiale sulla scia della Conferenza di pace di Parigi che diede origine al Trattato di Versailles. La Conferenza di pace si aprì a Versailles, in Francia, il 18 gennaio 1919, con 70 delegati che rappresentavano i banchieri internazionali delle 27 potenze alleate “vincitrici”.


  28,00